Statut

STATUT
Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1
Nazwa stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Niezależne
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
, zwane dalej
„Zrzeszeniem” lub „NZS UAM”.


2. Stowarzyszenie jest niezależnym, samorządnym oraz niezwiązanym z żadną partią
polityczną zrzeszeniem studenckim.


§2
Osobowość prawna

Zrzeszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada
osobowość prawną.


§3
Teren działania

Zrzeszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polski z siedzibą w mieście Poznań.

 

§4

Nazwa, znak graficzny oraz pieczęcie

1. Zrzeszenie używa czarnej pieczęci z napisem „Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, która  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

2. Zrzeszenie używa czerwonej pieczęci z napisem „Przewodniczący NZS UAM”, która jest zawarta w Załączniku nr 2.

3. Zrzeszenie używa znaku graficznego „NZS UAM”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

4. Zrzeszenie używa skrótu „NZS UAM”.

5. Nazwa Zrzeszenia, skrót nazwy, pieczęcie oraz znak graficzny „NZS UAM” podlegają ochronie prawnej.


§5
Podstawy działania


Zrzeszenie działa zgodnie z:

a) Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce;

b) Niniejszym statutem;

c) Uchwałami władz Zrzeszenia oraz odpowiednimi władzami naczelnymi;

d) Aktami prawnymi wydawanymi przez władze uczelni;

 

§6

Skróty i definicje


Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) „Zrzeszeniu” lub „NZS UAM” – należy przez to rozumieć stowarzyszenie o nazwie wymienionej w §1 ust. 1;

2) „WZC” – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków NZS UAM;

3) „NWZC” – należy przez to rozumieć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków NZS UAM;

4) „Zarząd” – należy przez to rozumieć Zarząd NZS UAM, rozumiany jako Zarząd Organizacji Uczelnianej określony w Statucie NZS;

5) „UKR” – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Rewizyjną NZS UAM;

6) „UAM” – należy przez to rozumieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

7) „Statut NZS” – należy przez to rozumieć Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów;

8) „Statut” – należy przez to rozumieć niniejszy statut;

9) „KK” – należy przez to rozumieć Komisję Krajową Niezależnego Zrzeszenia Studentów;

10) „ZK” – należy przez to rozumieć Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów;

4. „KKR” – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania


§7
Cele działalności

Celem działalności Zrzeszenia jest:
1. Działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich oraz
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Aktywizacja życia studenckiego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości.

3. Ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i politycznych studentów i rodzin studenckich,
a w szczególności członków NZS.

4. Rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych.

5. Współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej,
a także społeczności obecnych i byłych działaczy NZS.

6. Działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego studentów.

7. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu
moralnego.

 

§8
Metody działania NZS


Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej, ochrony dóbr
kultury i tradycji oraz pomoc w tworzeniu i wspieraniu rozwoju innych organizacji.

2. Działalność edukacyjną, polegającą na organizacji różnego typu szkoleń, seminariów, konferencji, debat.

3. Organizację projektów promujących integrację środowisk akademickich, biznesowych, kulturalnych i innych.

4. Inicjowanie działalności społecznej młodzieży szkolnej i organizowanie dla niej
przedsięwzięć turystycznych, sportowych, krajoznawczych, kulturalnych i innych, a dla absolwentów szkół średnich
prowadzenie akcji adaptacyjnych.

5. Prowadzenie stałych, niezależnych badań o charakterze:

1) ekonomicznym i socjologicznym nad poziomem życia materialno-bytowego studentów;

2) metodycznym i merytorycznym nad programem studiów.

6. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i dziennikarskiej studentów.

7. Podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

8. Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt.

9. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

10. Pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu zatrudnienia
oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

11. Działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków socjalno-bytowych.

12. Rozwój wymiany i współpracy krajowej i zagranicznej studentów.

13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej, profilaktyki zdrowotnej,
honorowego krwiodawstwa, walki z uzależnieniami i nałogami, a także przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

14. Szkolenie i doskonalenie kadry NZS.

15. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz na rzecz rozwoju dialogu społecznego.

16. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej i samorządowej
oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

17. Podejmowanie działań propagujących patriotyzm i świadomość historyczną społeczeństwa.

18. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między studentami a Uczelnią.

19. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub interesów społeczności studenckiej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, proklamowanie strajku.

20. Udział wybranych przedstawicieli we wszelkich ciałach kolegialnych i komisjach Uczelni.

21. Promocję i organizację wolontariatu.

22. Upowszechnienie i ochronę praw konsumentów.

23. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

24. Współpracę z urzędami publicznymi.ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz warunki członkostwa


§9
Sympatycy

1. Sympatykiem jest osoba, która ubiega się o członkostwo na podstawie złożonej deklaracji sympatyka.

2. Sympatykiem może zostać każdy student oraz doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz studenci i doktoranci uczelni, na których nie działa OU NZS.


§10
Członkowie

1. Wyróżnia się członków zwyczajnych i osoby, którym przyznano Tytuł Członka Honorowego.

2. Członkami w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. – Prawo o Stowarzyszeniach są tylko członkowie zwyczajni.

 

§11
Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może zostać każdy student oraz doktorant Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który popiera cele działalności Zrzeszenia oraz deklaruje chęć
czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

2. Na zasadach określonych w §29 ust. 5 Statutu NZS członkiem zwyczajnym może zostać student spoza UAM.

3. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji
członkowskiej oraz po spełnieniu warunków członkostwa.

4. Warunkiem otrzymania członkostwa zwyczajnego jest minimum jeden miesiąc aktywnej
pracy sympatyka na rzecz Zrzeszenia. Inne warunki oraz ich szczegółowy opis może określić
Zarząd w drodze uchwały po zatwierdzeniu przez WZC lub NWZC bezwzględną większością głosów.

5. Zarząd jest zobowiązany poinformować sympatyka o przyznaniu członkostwa.

6. Decyzja o przyznaniu członkostwa zwyczajnego może zostać uchylona przez WZC większością 2/3 członków Zrzeszenia.


§12
Tytuł Członka Honorowego

1. Tytuł Członka Honorowego może otrzymać każda osoba szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia, która 
utraciła członkostwo zwyczajne ze względu na ukończenie studiów.

2. Nie można otrzymać Tytułu Członka Honorowego, jeżeli osoba posiada członkostwo zwyczajne.

3. Śmierć członka lub alumna nie wyklucza możliwości nadania członkostwa honorowego.

4. Tytuł Członka Honorowego nadaje WZC bezwzględną większością głosów na wniosek 1/3 członków obecnych na WZC.


§13
Prawa członków

1. Członkowie mają prawo:

1) Brać udział we wszystkich formach działalności NZS UAM;

2) Korzystać ze wszystkich form pomocy NZS UAM;

3) Występować ze skargami lub wnioskami do organów NZS UAM, które są zobowiązane do ich rozpatrzenia
w terminie miesiąca od daty wpłynięcia;

4) Konstruktywnego opiniowania działalności NZS UAM;

5) Swobodnego wyrażania na forum NZS UAM przekonań światopoglądowych, społecznych i politycznych.

2. Tylko członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów władzy NZS UAM.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje do ukończenia 28 roku życia. Członek, który w trakcie
kadencji ukończył 28 rok życia, może pełnić swoją funkcję do końca kadencji.

4. Osoby z Tytułem Członka Honorowego mają prawo głosu doradczego na WZC i NWZC.

 

§14
Obowiązki członków

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Zrzeszenia i całego NZS;

2) Dbania o dobre imię Zrzeszenia i całego NZS oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej;

3) Solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Zrzeszenie;

4) Czynnego udziału w życiu Zrzeszenia, poprzez który rozumie się wypełnianie obowiązków z punktów 3 oraz 5 – 6. 

5) Współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami społeczności akademickiej;

6) Uczestniczenia w WZC, NWZC oraz w posiedzeniach władz Zrzeszenia, do których zostali wybrani, 
a także w posiedzeniach organizacji i ich władz, do których zostali oddelegowani z ramienia Zrzeszenia;

7) Opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd lub KK.

2. Członkowie honorowi mają obowiązek:

1) Dbania o dobre imię Zrzeszenia oraz całego NZS;

2) Godnego reprezentowania Zrzeszenia oraz całego NZS.


§15
Ustanie członkostwa

1. Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą:

1) Złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu z NZS UAM na ręce Zarządu;

2) Skreślenia z listy członków, które następuje po upływie 12 miesięcy od utraty statusu studenta lub doktoranta;

3) Śmierci członka;

4) Po orzeczeniu przez UKR kary wykluczenia z powodu notorycznego nieprzestrzegania przepisów Statutu
lub świadomego działania na szkodę organizacji;

5) Skreślenia z listy członków w przypadku nieprzestrzegania §14 ust. 1 pkt. 4 Statutu,
które trwa co najmniej 3 miesiące. Zarząd powinien poinformować członka o konsekwencji
braku aktywności po co najmniej jednym miesiącu. Uchwała nie może jednak dotyczyć członków innych władz Zrzeszenia.

2. Osobie, której członkostwo ustaje na podstawie §15 ust. 1 pkt. 5, przysługuje prawo do odwołania do
UKR w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały przez Zarząd.

3. Zarząd dostarcza uchwałę o skreśleniu z listy członków wiadomością elektroniczną w terminie 21 dni
od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków.

4. Jeżeli niemożliwe jest dostarczenie uchwały sposobem z §15 ust. 3, Zarząd dostarcza uchwałę w inny przyjęty przez siebie sposób.

5. Członkostwo osób wchodzących w skład władz Zrzeszenia ustaje wraz z zakończeniem kadencji władz
w przypadku upłynięcia terminu określonego w ust. 1 pkt. 2.


§16
Zawieszenie członkostwa

1. Zawieszenie członkostwa jest sytuacją, w której osoba nadal jest członkiem zwyczajnym, jednak nie przysługują
jej prawa członka zwyczajnego ani nie są nałożone na nią obowiązki określone w §14 ust. 1 pkt. 3 – 7.
Zawieszenie członkostwa dotyczy jedynie członków zwyczajnych Zrzeszenia.

2. Zawieszenie członkostwa możliwe jest jedynie w przypadku:

1) Na wniosek członka, przekazany na piśmie do Zarządu;

2) Orzeczenia kary zawieszenia w prawach członka przez UKR po przeprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym.

3. W przypadku zaistnienia przyczyn zawieszenia członkostwa Zarząd wydaje uchwałę stwierdzającą zawieszenia członkostwa.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Zrzeszenia

 

§17
Władze NZS UAM

Władzami NZS UAM są:
1. Walne Zebranie Członków jako organ uchwałodawczy
2. Zarząd jako organ wykonawczy
3. Uczelniana Komisja Rewizyjna jako organ rewizyjny

§18
Sprawy organizacyjne

1. Kadencja władz Zrzeszenia trwa 1 rok, rozpoczyna się w momencie zamknięcia WZC i ich
wybór odbywa się na WZC w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin,
który może zostać przyjęty przez WZC przed wyborami, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

2. Zarząd może podjąć uchwałę określającą sposób przeprowadzania głosowania.

3. Uchwały Zarządu oraz UKR podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków tych władz, chyba że Statut
stanowi inaczej. W przypadkach nierozstrzygniętych decydujący głos mają przewodniczący tych organów.

4. Uchwały WZC oraz NWZC są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

5. Głosowanie trwa do momentu zebrania ostatniej karty przez Komisję Skrutacyjną.

6. Przez „zwykłą większość głosów” należy rozumieć sytuację, w której liczba głosów „za” jest
większa niż liczba głosów „przeciw”. Głosów nieważnych oraz wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.

7. Przez „bezwzględną większość głosów” należy rozumieć sytuację, w której liczba głosów „za” wynosi co najmniej
51% liczby ważnie oddanych głosów.

8. We wszystkich organach władzy Zrzeszenia obowiązuje kworum, które wynosi 50% składu każdego z tych organów.

9. W przypadku ustania członkostwa w Zrzeszeniu, rezygnacji z pełnienia funkcji lub odwołania
członka Zarządu lub UKR, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków
kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru
– nie dotyczy Przewodniczącego Zarządu.

10. W przypadku, gdy niemożliwe jest dokonanie kooptacji należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
Zarząd, na wniosek organu, u którego pojawił się wakat, zwołuje NWZC. Przepis §18 stosuje się odpowiednio.

11. Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru następcy.

§19

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Zrzeszenia i jego uchwały wiążą wszystkie jego organy.

2. WZC zwoływane jest raz w roku przez Zarząd co najmniej 14 dni przed jego terminem pomiędzy 1 a 23 maja.
O miejscu, czasie i porządku obrad Zarząd jest obowiązany poinformować wszystkich członków Zrzeszenia
oraz ZK NZS co najmniej 7 dni przed terminem WZC.

3. Do kompetencji WZC należy:

1) Uchwalanie ogólnego programu działania NZS UAM;

2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Uczelnianej Komisji Rewizyjnej;

3) Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Uczelnianej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;

4) Wybór delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów;

5) Nadawanie Tytułu Członka Honorowego;

6) Wybór członków Zarządu i Uczelnianej Komisji Rewizyjnej w wyborach uzupełniających;

7) Uchwalanie zmian Statutu;

8) Uchwalanie składek członkowskich oraz ich wysokość;

9) Głosowanie nad uchyleniem uchwały Zarządu o usunięciu członków;

10) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Uczelnianej Komisji Rewizyjnej dotyczących wykładni Statutu;

11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

12) Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku i funduszy w razie rozwiązania Stowarzyszenia;

13) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz NZS i władz Zrzeszenia.

4. Osoby, które nie otrzymają absolutorium, nie mogą kandydować do żadnych władz Zrzeszenia ani zajmować w nich żadnych funkcji.

5. W razie potrzeby Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków. Zarząd jest zobowiązany zwołać je na wniosek UKR, KK, ZK lub co najmniej 1/3 członków NZS UAM.

6. Zarząd jest zobowiązany zwołać NWZC w ciągu 7 dni, na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W uchwale zwołującej WZC lub NWZC, Zarząd może wyznaczyć drugi termin obrad w przypadku
nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż
pół godziny po zamknięciu obrad w pierwszym terminie. W drugim terminie nie obowiązuje kworum.

8. WZC, przed przystąpieniem do głosowania osobowego składów Zarządu oraz UKR, może
podjąć uchwałę o liczbie osób wchodzących w skład tych organów w tej kadencji.

9. Przepisy dotyczące WZC stosuje się odpowiednio przy NWZC.


§20
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym Zrzeszenia.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący, Sekretarz,
Wiceprzewodniczący ds. Finansowych oraz do 4 Wiceprzewodniczących lub Członków Zarządu.

3. Jeden członek zarządu może pełnić tylko jedną funkcję.

4. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie, UKR, ZK ani KKR.

 

§21

Wybór Zarządu

1. Wybór Zarządu dokonuje się na WZC lub NWZC:

1) WZC wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków zebrania. Kandydat musi wyrazić werbalną zgodę na kandydowanie;

2) Przewodniczącym zostaje kandydat, który w pierwszej turze głosowania zdobędzie bezwzględną większość głosów;

3) Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie osiągnie wymaganej liczby głosów,
to dwóch kandydatów z największą liczbą głosów przechodzi do drugiej tury głosowania;

4) Przewodniczącym zostaje osoba, która w wyniku drugiej tury wyborów otrzymała więcej głosów niż kontrkandydat;

2. Na tym samym posiedzeniu nowo wybrany Przewodniczący przedstawia skład Zarządu.

3. WZC opiniuje przedstawiony skład Zarządu:

1) Przyjęcie proponowanego składu Zarządu następuje bezwzględną większością głosów;

2) W przypadku odrzucenia propozycji całego składu, WZC opiniuje poszczególnych kandydatów;

3) Przyjęcie kandydatur poszczególnych osób następuje bezwzględną większością głosów;

4) W przypadku negatywnej opinii kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego
ds. Finansów oraz Sekretarza, Przewodniczący w ciągu 7 dni przedstawia kandydaturę na
nieobsadzone stanowisko, które musi zostać zaakceptowane przez NWZC bezwzględną większością głosów.

5) Jeżeli kandydat, wymieniony w poprzednim punkcie, nie uzyska wymaganej liczby głosów lub Przewodniczący
nie przedstawi kandydata na to miejsce, to każdy obecny członek Zrzeszenia ma prawo do zgłoszenia kandydatury
na nieobsadzone stanowisko, które musi zostać zaakceptowane przez NWZC bezwzględną większością głosów.
Kandydat musi wyrazić werbalną zgodę na kandydowanie.


§22

Odwołanie Zarządu oraz Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu, Statutu NZS lub nieuzasadnionego niewypełniania
obowiązków przez co najmniej jeden miesiąc przez członka Zarządu lub członka UKR, na wniosek Zarządu,
ZK, KK, UKR lub co najmniej 1/3 członków NZS UAM, Zarząd zwołuje NZWC w celu odwołania Przewodniczącego,
członka Zarządu lub członka UKR.

2. Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania Przewodniczącego, członka Zarządu, członka UKR stosuje się odpowiednio
przepisy Statutu lub Statutu NZS z zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi 2/3 ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego podczas
NWZC jego funkcję pełni Sekretarz.

4. Przewodniczący Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na zebraniu Zarządu,
równocześnie składając na ręce UKR pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji
Przewodniczącego. W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepis ust. 3.

§23

Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Uchwalanie i realizacja bieżących planów działania Zrzeszenia;

2) Zarządzanie majątkiem i finansami Zrzeszenia;

3) Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych;

4) Reprezentowanie NZS UAM wobec władz państwowych, uczelnianych i innych organizacji oraz działanie w jej imieniu;

5) Utrzymywanie stałego kontaktu z ZK NZS;

6) Wspólna odpowiedzialność za majątek Zrzeszenia;

7) Powoływanie komisji problemowych, biur i innych struktur celowych oraz uchwalanie zakresu i regulaminu ich prac;

8) Wykonywanie uchwał WZC i NWZC;

9) Zwoływanie WZC i NWZC.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

1) Kierowanie pracami Zarządu;

2) Reprezentowanie Zarządu;

3) Pełnienie funkcji delegata na KZD i NKZD;

4) Pełnienie funkcji członka KK;

5) Zwoływanie posiedzeń Zarządu w terminach uzgodnionych z pozostałymi członkami
Zarządu, co najmniej raz na miesiąc w trakcie roku akademickiego, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.

3. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności dbałość o sprawy organizacyjno-prawne od strony administracyjnej.

4. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych należy w szczególności prowadzenie spraw finansowo-księgowych.

5. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd, w formie uchwały, na pierwszym posiedzeniu.

6. Zarząd uchwala dwuosobową reprezentację na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się
w terminie umożliwiającym sprawne przejęcie jednostki organizacyjnej od ustępujących władz OU.

§24

Uczelniana Komisja Rewizyjna

1. UKR liczy od 3 – 5 członków.

2. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 członków UKR, jest ona zobowiązana do wystąpienia do Zarządu z wnioskiem
o zwołanie NWZC celem uzupełnienia składu UKR.

3. Członkowie UKR, w czasie pełnienia funkcji, nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za działania
podejmowane w ramach swoich obowiązków.

4. Do kompetencji UKR należy:

1) Bieżąca kontrola działalności Zrzeszenia;

2) Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu i Statutu NZS;

3) Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Zrzeszenia;

4) Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i członkowskich w I instancji;

5) Pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami Zrzeszenia;

6) Wybór Przewodniczącego UKR;

7) Wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na WZC;

8) Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na WZC;

9) Dokonywanie interpretacji Statutu na wniosek Zarządu lub Członka Zwyczajnego.

5. Do kompetencji Przewodniczącego UKR należy:

1) Reprezentowanie UKR;

2) Prowadzenie spraw UKR;

3) Przygotowywanie projektów uchwał UKR.

6. Członkowie UKR:

1) Nie mogą być jednocześnie członkami pozostałych organów władz NZS za wyłączeniem
KZD, NKZD, WZC, NWZC i pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia;

2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7. Pierwsze posiedzenie UKR odbywa się bezpośrednio po zamknięciu obrad WZC.

8. Na pierwszym posiedzeniu UKR wybiera ze swojego składu Przewodniczącego UKR.

9. Uchwały UKR zapadają bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§25

Wybór Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

1. Wybór UKR dokonuje się na WZC w następujący sposób:

1) WZC wybiera członków UKR w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków zebrania. Kandydat mus wyrazić werbalną zgodę na kandydowanie;

2) Każdy z członków zebrania może zagłosować na nie więcej niż 3 kandydatów;

3) Członkami UKR zostaje od 3 – 5 kandydatów z największą liczbą głosów.

4) W przypadku, gdy uprawnionych do objęcia funkcji w UKR jest więcej osób niż przewiduje to uchwała ustanawiająca
liczbę osób wchodzącą w skład organu, to między uprawnionymi do spornego mandatu przeprowadza się
drugą turę wyborów. Przez „sporny mandat” należy rozumieć sytuację, gdy na jedno miejsce lub kilka przypada więcej
kandydatów z równą liczbą głosów niż wynosi liczba tych mandatów;

5) W drugiej turze głosuje się tylko na jednego kandydata.

 

ROZDZIAŁ V

Przewinienia dyscyplinarne i rodzaje kar


§26

Przewinienie dyscyplinarne

Poprzez przewinienie dyscyplinarne należy rozumieć sytuację, w której członek nie przestrzega postanowień Statutu lub Statutu NZS,
uchwał władz Zrzeszenia i władz naczelnych oraz takie zachowanie, które jest niegodne członka NZS.

§27
Organy właściwe oraz przewinienia
1. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatrują organy rewizyjne i mogą one wymierzać następujące kary:

1) Upomnienie;

2) Nagana;

3) Zawieszenie w określonych albo wszystkich prawach członkowskich na określony czas;

4) Zakaz pełnienia funkcji we władzach NZS wszystkich szczebli na określony czas;

5) Wykluczenie z szeregów Zrzeszenia bez prawa ponownego ubiegania się o uzyskanie statusu członka.

2. W toku postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady postępowania karnego.

3. Sądem dyscyplinarnym I instancji jest UKR, który może wszcząć postępowanie dyscyplinarne z urzędu,
na wniosek Zarządu, ZK lub co najmniej 10 członków Zrzeszenia.

4. Od uchwały UKR przysługuje odwołanie do KKR, która pełni rolę sądu dyscyplinarnego II instancji.

5. Szczegółowy tryb działania UKR określa regulamin uchwalony przez KKR.

6. Przed przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego UKR przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
w wyniku którego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym decyduje o:

1) Umorzeniu sprawy i nieprzeprowadzaniu postępowania dyscyplinarnego;

2) Kontynuowaniu sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze NZS

 

§28

Skład majątku i funduszy oraz zarządzanie nimi

1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Zrzeszenia są:

1) Składki członkowskie;
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Zrzeszenia;
3) Dotacje;
4) Darowizny, zapisy i spadki;
5) Dochody z własnej działalności.

3. W imieniu Zrzeszenia umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 członkowie Zarządu wyznaczeni jego uchwałą.

4. Cały majątek i fundusze mogą być wykorzystane tylko w celach statutowych. Przepis §38 ust. 5 – 13 Statutu NZS stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutowe i rozwiązanie Zrzeszenia


§29

Zmiana statutu

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje WZC lub NWZC większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności
 połowy osób uprawnionych do głosowania.

§30

Rozwiązanie Zrzeszenia

1. Uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje WZC lub NWZC większością kwalifikowaną
4/5 głosów wszystkich członków Zrzeszenia.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, WZC lub NWZC decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia.
W razie braku takiej decyzji w ciągu 30 dni, kompetencję w tej sprawie przejmuje ZK.

3. Uchwała WZC lub NWZC podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe i końcowe


§31

Przepisy przejściowe

1. Wobec spraw dyscyplinarnych i członkowskich rozpoczętych przed uchwaleniem i zatwierdzeniem
niniejszego Statutu stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu, Komisja Uczelniana automatycznie przekształca się w Zarząd
i zachowuje formę i wszelkie regulacje jakie posiadała Komisja Uczelniana przed 
wprowadzeniem powyższych zmian.
Wszelkie akty prawne wydane przez Komisję Uczelnianą 
zachowują ważność.

3. Bieg terminu określonego w §15 ust. 1 pkt. 5 następuje w momencie przyjęcia niniejszego statutu przez odpowiedni organ rejestrujący.

§32

Przepisy końcowe

Niniejszy Statut wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia przez odpowiedni organ rejestrujący Stowarzyszenie.